Vật tư điện, dây điện, ổ cắm điện, ống ghen

Cáp điện - Nhà phân phối cáp loại cáp điện Cadisun, Trần Phú, Vinacap, Cáp điện

Cáp đồng đơn cách điện XLPE PVC 1x50

Cáp đồng đơn cách điện XLPE PVC 1x50

137.224 VND
Cáp đồng đơn cách điện XLPE PVC 1x35

Cáp đồng đơn cách điện XLPE PVC 1x35

99.790 VND
Cáp đồng đơn cách điện XLPE PVC 1x25

Cáp đồng đơn cách điện XLPE PVC 1x25

71.472 VND
Cáp đồng đơn cách điện XLPE PVC 1x16

Cáp đồng đơn cách điện XLPE PVC 1x16

46.671 VND
Cáp đồng đơn cách điện XLPE PVC 1x10

Cáp đồng đơn cách điện XLPE PVC 1x10

30.113 VND
Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC 1x6

Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC 1x6

19.034 VND
Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC 1x4

Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC 1x4

13.231 VND
Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC 1x2.5

Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC 1x2.5

8.874 VND
Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC 1x1.5

Cáp đồng đơn bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC 1x1.5

5.836 VND
Cáp đồng đơn bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC 1x

Cáp đồng đơn bọc cách điện PVC, vỏ bọc PVC 1x

Call
Cáp đồng đơn bọc CV 1x11

Cáp đồng đơn bọc CV 1x11

29.040 VND
Cáp đồng đơn bọc CV 1x500

Cáp đồng đơn bọc CV 1x500

1.292.720 VND
Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 4x1

Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 4x1

19.524 VND
Cáp đồng ngầm 2 ruột DSTA 2x5

Cáp đồng ngầm 2 ruột DSTA 2x5

45.502 VND
Cáp đồng ngầm 2 ruột DSTA 2x0.75

Cáp đồng ngầm 2 ruột DSTA 2x0.75

16.177 VND
Cáp đồng ngầm 2 ruột DSTA 2x10

Cáp đồng ngầm 2 ruột DSTA 2x10

71.960 VND
Cáp đồng 5 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 3x10+2x6

Cáp đồng 5 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 3x10+2x6

127.729 VND
Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 4x30

Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 4x30

320.773 VND
Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 4x10

Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 4x10

118.195 VND
Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 4x3.5

Cáp đồng 4 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 4x3.5

50.670 VND
Cáp đồng ngầm 5 ruột DSTA 3x2.5+2x1.5

Cáp đồng ngầm 5 ruột DSTA 3x2.5+2x1.5

52.353 VND
Cáp đồng ngầm 5 ruột DSTA 3x10+2x6

Cáp đồng ngầm 5 ruột DSTA 3x10+2x6

141.764 VND
Cáp đồng ngầm 5 ruột DSTA 3x30+2x16

Cáp đồng ngầm 5 ruột DSTA 3x30+2x16

354.719 VND
Cáp đồng ngầm 5 ruột DSTA 3x50+2x35

Cáp đồng ngầm 5 ruột DSTA 3x50+2x35

643.716 VND
Cáp đồng ngầm 2 ruột DSTA 2x30

Cáp đồng ngầm 2 ruột DSTA 2x30

181.924 VND
Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 3x50

Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 3x50

408.575 VND
Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 3x10

Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 3x10

89.849 VND
Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 3x3.5

Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 3x3.5

37.993 VND
Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 3x1.5

Cáp đồng 3 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 3x1.5

20.869 VND
Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 2x70

Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 2x70

368.682 VND
Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 2x30

Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 2x30

166.692 VND
Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 2x10

Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 2x10

61.703 VND
Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 2x2.5

Cáp đồng 2 ruột bọc cách điện XLPE/PVC_CXV 2x2.5

18.118 VND
Cáp đồng đơn bọc CV 1x200

Cáp đồng đơn bọc CV 1x200

523.482 VND
Cáp đồng đơn bọc CV 1x70

Cáp đồng đơn bọc CV 1x70

178.223 VND
Cáp đồng đơn bọc CV 1x30

Cáp đồng đơn bọc CV 1x30

77.202 VND